زن در پله عکس کوسو کون ها گله می کند

Views: 1338
روسی کامل ترس خود را به طور کامل از دست عکس کوسو کون داد ، احمقانه از خانه خارج شد و شروع به نوشتن در فرود کرد. ادرار به دور ایوان سرازیر می شد ، و مرغ ها و شادابی ها. اینکه چنین سیکوه ای باید توسط مادربزرگ سوار شود ، این زن را بخاطر بسپارید))؟