نحوه قبولی در امتحان در یک موسسه پزشکی عکسکون وکوس

Views: 225
دانشجویان برای بازیابی تله های آناتومی عکسکون وکوس آمده بودند. معلم بسیار پایدار و دقیق است ، بنابراین بچه ها برای گرفتن اعتبار باید مجبور به عرق کردن شوند ، ما می بینیم که چه مواردی در دانشگاه اتفاق می افتد و سعی می کنیم خودمان وارد آن نشویم.